Κώδικας δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

April 12, 2017
555 Views

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (Ε.Μ.Γ.Ε) με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Κ.Δ.Ι.Υ.Α.) στο ΦΕΚ 293/7/2/2017 εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την πρόσφατη δραστηριότητα της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α.) η οποία, μαζί με την αδειοδότηση της λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ( Μ.Ι.Υ.Α.), ικανοποιεί το επί πολλά χρόνια αίτημα της ΕΜΓΕ για νομική και δεοντολογική ρύθμιση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό Μαιευτήρων –Γυναικολόγων προς όφελος και των εμπλεκόμενων ζευγαριών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Η ΕΜΓΕ ιδιαίτερα στέκεται στις διατάξεις του Κ.Δ.Ι.Υ.Α. με τις οποίες ρυθμίζονται:

1) Η καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας κάθε τρίτου δότη γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων πριν από την πρώτη χρήση-δωρεά, τα οποία πρέπει να έχουν καταχωριστεί με κωδικοποιημένη μορφή στο αρχείο δοτών της ΕΑΙΥΑ. Οι ΜΙΥΑ κατά την επιλογή των δοτών ή δοτριών είναι υποχρεωμένες να απευθύνονται στο Εθνικό Αρχείο Δοτών προκειμένου να ελεγχθεί ενδεχόμενη υπέρβαση του αριθμού των παιδιών που έχουν γεννηθεί από τον συγκεκριμένο δότη γαμετών που προσφέρονται προς διάθεση, όπως αυτός καθορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Α.Ι.Υ.Α.

2) Η ηλικία της παρένθετης μητέρας. Στις προϋποθέσεις του ν. 3305/2005 προστίθενται και οι προϋποθέσεις του Κ.Δ.Ι.Υ.Α, σύμφωνα με τις οποίες μια γυναίκα για να γίνει παρένθετη μητέρα πρέπει: 1) Η ηλικία της να είναι άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και μέχρι σαράντα πέντε (45) ετών, 2) να έχει αποκτήσει τουλάχιστον ένα τέκνο, και 3) να μην έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δύο καισαρικές τομές. Σημειώνουμε ότι το ανωτέρω κριτήριο της ηλικίας περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Αμερικάνικής Εταιρείας των επιστημόνων των ασχολούμενων με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

3) Η ιατρική ενημέρωση, στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες για τα ποσοστά επιτυχίας τα οποία έχει η Μ.Ι.Υ.Α σε παρεμφερή με το ζευγάρι ομάδα ζευγαριών εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο.

4) Η διαφήμιση, με σκοπό την παροχή προστασίας στον αιτούντα υπηρεσία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μέσω αληθούς και κατάλληλης πληροφόρησης και αποφυγής εμπορευματοποίησης της υπηρεσίας αυτής.

5) Η ΕΜΓΕ πιστεύει ότι, με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο οποίος ισχύει παράλληλα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, και με την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ, το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας στο χώρο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το οποίο θεωρείται από τα προοδευτικότερα παγκοσμίως, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους εμπλεκόμενους προς τελικό όφελος όλης της Ελληνικής Κοινωνίας.

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) εκπροσωπεί όλους τους Μαιευτήρες-Γυναικολόγους, τους ιδιώτες ιατρούς, τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς, ως η μεγαλύτερη και βασική επιστημονική εταιρεία Μαιευτήρων-Γυναικολόγων στην Ελλάδα.