Πως μπορείς να κερδίσεις στο ΚΙΝΟ; Πίνακες υπολογισμού επιτυχιών και πιθανοτήτων

December 21, 2016
1144 Views

Το Kιno μπορεί να παιχτεί σε μια σχεδόν ατελείωτη ποικιλία. Αυτό που παίζεται στην Ελλάδα είναι η κλήρωση 20 από 80 αριθμούς. Ο παίκτης επιλέγει ένα παιχνίδι από 1 έως 12 αριθμούς (που αναφέρονται συνήθως ως “σημεία”). Κάθε παιχνίδι είναι χωριστό, αλλά συνολικά είναι στην ίδια επιλογή 20 από τους 80 αριθμούς.

Ο Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων είναι – (80!/60!)/(20!) = 3.535.316.142.212.174.320

Κλήρωση στο Kιno έχουμε κάθε πέντε λεπτά. Αλλά ακόμα και να είχαμε κλήρωση 24 ώρες το 24ωρο, κάποια 20άδα αριθμών θα μπορούσε να μην κληρωθεί για περίπου 33 τρισεκατομμύρια χρόνια.

 

Συνολικά οι πιθανότητες για οποιαδήποτε επιτυχία και η επιστροφή των χρημάτων, για κάθε παιχνίδι από 1 έως 12, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Σημεία Αναλογία

για 1

Πιθανότητα

%

Επιστροφή

%

1 4 25.00 62.50
2 2.27 43.99 68.04
3 6.55 15.26 69.38
4 3.86 25.89 69.20
5 10.34 9.67 69.99
6 6.19 16.16 69.08
7 4.23 23.66 69.96
8 9.77 10.23 69.00
9 6.53 15.31 69.78
10 9.05 11.55 69.31
11 7.63 13.10 69.12
12 15.73 6.36 69.78

 

 

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται πια σημεία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για επιτυχία.

 

Σημεία Αναλογία

 για 1

Πιθανότητα

%

Επιστροφή

%

2 2.27 43.99 68.04
4 3.86 25.89 69.2
1 4 25 62.5
7 4.23 23.66 69.96
6 6.19 16.16 69.08
9 6.53 15.31 69.78
3 6.55 15.26 69.38
11 7.63 13.1 69.12
10 9.05 11.55 69.31
8 9.77 10.23 69
5 10.34 9.67 69.99
12 15.73 6.36 69.78

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται πια σημεία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιστροφής χρημάτων.

 

Σημεία Αναλογία

 για 1

Πιθανότητα

%

Επιστροφή

%

5 10.34 9.67 69.99
7 4.23 23.66 69.96
9 6.53 15.31 69.78
12 15.73 6.36 69.78
3 6.55 15.26 69.38
10 9.05 11.55 69.31
4 3.86 25.89 69.2
11 7.63 13.1 69.12
6 6.19 16.16 69.08
8 9.77 10.23 69
2 2.27 43.99 68.04
1 4 25 62.5

 

Μελετώντας τους πίνακες θα αποφασίσετε τι σας συμφέρει να παίξετε.

 

 

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση για κάθε παιχνίδι.

 

1 Σημείο

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/79!)/(1) = 80

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 60 1,33 0,75 0 0
1 20 4,00 0,25 2,5 0,625

Πιθανότητα για επιτυχία 0,25 ή 1 στα 4 και συνολική επιστροφή 62,5% αυτών που παίζονται

 

 

2 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/78!)/(2!) = 3.160

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 1.770 1,79 0,560127 0 0
1 1.200 2,63 0,379747 1 0,379747
2 190 16,63 0,060127 5 0,300633

Πιθανότητα για επιτυχία 0,439874 ή 1 στα 2,27 και συνολική επιστροφή 68,04% αυτών που παίζονται

 

 

3 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/77!)/(3!) = 82.160

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 34.220 2,40 0,416504 0 0
1 35.400 2,32 0,430867 0 0
2 11.400 7,21 0,138754 2,5 0,346884
3 1.140 72,07 0,013875 25 0,346884

Πιθανότητα για επιτυχία 0,152629 ή 1 στα 6,55 και συνολική επιστροφή 69,38% αυτών που παίζονται

 

 

4 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/76!)/(4!) = 1.581.580

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 487.635 3,24 0,308321 0 0
1 684.400 2,31 0,432732 0 0
2 336.300 4,70 0,212635 1 0,212635
3 68.400 23,12 0,043248 4 0,172992
4 4.845 326,44 0,003063 100 0,306339

Πιθανότητα για επιτυχία 0,258946 ή 1 στα 3,86 και συνολική επιστροφή 69,2% αυτών που παίζονται

 

 

5 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/75!)/(5!) = 24.040.016

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 5.461.512 4,40 0,227184 0 0
1 9.752.700 2,46 0,405686 0 0
2 6.501.800 3,70 0,270457 0 0
3 2.017.800 11,91 0,083935 2 0,167870
4 290.700 82,70 0,012092 20 0,241847
5 15.504 1.550,57 0,000645 450 0,290216

Πιθανότητα για επιτυχία 0,096672 ή 1 στα 10,34 και συνολική επιστροφή 69,99% αυτών που παίζονται

 

 

6 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/74!)/(6!) = 300.500.200

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 50.063.860 6,00 0,166602 0 0
1 109.230.240 2,75 0,363495 0 0
2 92.650.650 3,24 0,308321 0 0
3 39.010.800 7,70 0,129820 1 0,129820
4 8.575.650 35,04 0,028538 7 0,199766
5 930.240 323,04 0,003096 50 0,154800
6 38.760 7.752,84 0,000129 1.600 0,206400

Πιθανότητα για επιτυχία 0,161583 ή 1 στα 6,19 και συνολική επιστροφή 69,08% αυτών που παίζονται

 

 

7 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/73!)/(7!) = 3.176.716.400

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 386.206.920 8,23 0,121574 0 0
1 1.001.277.200 3,17 0,315193 0 0
2 1.037.687.280 3,06 0,326654 0 0
3 555.903.900 5,71 0,174993 1 0,174993
4 165.795.900 19,16 0,052191 3 0,156573
5 27.442.080 115,76 0,008639 20 0,172770
6 2.325.600 1.365,98 0,000732 100 0,073208
7 77.520 40.979,31 0,000024 5.000 0,122013

Πιθανότητα για επιτυχία 0,236579 ή 1 στα 4,23 και συνολική επιστροφή 69,96% αυτών που παίζονται

 

 

8 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/72!)/(8!) = 28.987.537.150

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 2.558.620.845 11,33 0,088266 0 0
1 7.724.138.400 3,75 0,266464 0 0
2 9.512.133.400 3,05 0,328146 0 0
3 6.226.123.680 4,66 0,214786 0 0
4 2.362.591.575 12,27 0,081503 2 0,163007
5 530.546.880 54,64 0,018303 10 0,183026
6 68.605.200 422,53 0,002367 50 0,118336
7 4.651.200 6.232,27 0,000160 1.000 0,160455
8 125.970 230.114,61 0,000004 15.000 0,065185

Πιθανότητα για επιτυχία 0,102337 ή 1 στα 9,77 και συνολική επιστροφή 69% αυτών που παίζονται

 

 

9 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/71!)/(9!) = 231.900.297.200

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 14.783.142.660 15,69 0,063748 0 0
1 51.172.416.900 4,53 0,220666 0 0
2 73.379.314.800 3,16 0,316426 0 0
3 57.072.800.400 4,06 0,246109 0 0
4 26.461.025.640 8,76 0,114105 1 0,114105
5 7.560.293.040 30,67 0,032601 5 0,163007
6 1.326.367.200 174,84 0,005720 25 0,142989
7 137.210.400 1.690,11 0,000592 200 0,118336
8 7.558.200 30.681,95 0,000033 4.000 0,130370
9 167.960 1.380.687,65 0,0000007 40.000 0,028971

Πιθανότητα για επιτυχία 0,153111 ή 1 στα 6,53 και συνολική επιστροφή 69,78% αυτών που παίζονται

 

 

10 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/70!)/(10!) = 1.646.492.110.120

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 75.394.027.566 21,84 0,045791 2 0,091581
1 295.662.853.200 5,57 0,179571 0 0
2 486.137.960.550 3,39 0,295257 0 0
3 440.275.888.800 3,74 0,267402 0 0
4 242.559.401.700 6,79 0,147319 0 0
5 84.675.282.048 19,44 0,051428 2 0,102855
6 18.900.732.600 87,11 0,011479 20 0,229588
7 2.652.734.400 620,68 0,001611 80 0,128891
8 222.966.900 7.384,47 0,000135 500 0,0677097
9 10.077.600 163.381,37 0,0000061 10.000 0,0612065
10 184.756 8.911.711,18 0,0000001 100.000 0,0112212

Πιθανότητα για επιτυχία 0,11045 ή 1 στα 9,05 και συνολική επιστροφή 69,31% αυτών που παίζονται

 

 

11 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/69!)/(11!) = 10.477.677.064.400

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 342.700.125.300 30,57 0,032708 2 0,0654153
1 1.507.880.551.320 6,95 0,143914 0 0
2 2.808.797.105.400 3,73 0,268074 0 0
3 2.916.827.763.300 3,59 0,278385 0 0
4 1.871.172.527.400 5,60 0,178587 0 0
5 776.190.085.440 13,50 0,074080 1 0,0740804
6 211.688.205.120 49,50 0,020204 10 0,2020373
7 37.801.465.200 277,18 0,003608 50 0,1803905
8 4.310.693.400 2.430,62 0,000411 250 0,1028542
9 297.289.200 35.244,06 0,000028 1.500 0,0425604
10 11.085.360 945.181,49 0,0000011 15.000 0,0158699
11 167.960 62.381.978,24 0,00000001 500.000 0,0080151

Πιθανότητα για επιτυχία 0,13104 ή 1 στα 7,63 και συνολική επιστροφή 69,12% αυτών που παίζονται

 

 

12 Σημεία

Τύπος για τον καθορισμό των συνολικών πιθανοτήτων – (80!/68!)/(12!) = 60.246.643.120.300

Επιτυχίες Δυνατότητες Αναλογία για 1 Πιθανότητα Απόδοση Επιστροφή
0 1.399.358.844.975 43,05 0,0232272 4 0,0929087
1 6.854.002.506.000 8,79 0,1137657 0 0
2 14.324.865.237.540 4,21 0,2377703 0 0
3 16.852.782.632.400 3,57 0,2797298 0 0
4 12.396.517.994.025 4,86 0,2057628 0 0
5 5.987.752.087.680 10,06 0,0993873 0 0
6 1.940.475.213.600 31,05 0,0322089 5 0,1610443
7 423.376.410.240 142,30 0,0070274 25 0,1756846
8 61.427.380.950 980,78 0,0010196 150 0,1529398
9 5.747.591.200 10.482,07 0,0000954 1.000 0,0954010
10 327.018.120 184.230,29 0,0000054 2.500 0,0135799
11 10.077.600 5.978.272,91 0,00000017 25.000 0,0041818
12 125.970 478.261.833,14 0,000000002 1.000.000 0,0020909

Πιθανότητα για επιτυχία 0,063584 ή 1 στα 15,73 και συνολική επιστροφή 69,78% αυτών που παίζονται