ΟΠΑΠ: Αύξηση εσόδων στο γ’ τρίμηνο παρά την αρνητική συγκυρία

November 22, 2016
1136 Views

Αύξηση στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το γ΄ τρίμηνο ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών ενισχύθηκαν κατά 6,1%, διαμορφούμενα τα €319,2 εκατ. συγκριτικά με €300,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως απόρροια των αυξημένων εσόδων των αριθμολαχείων και των Ελληνικών Λαχείων, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση των εσόδων του αθλητικού στοιχηματισμού.

Σε επίπεδο 9μήνου τα καθαρά έσοδα προ εισφορών παρέμειναν στα 998 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 7,9% στα €410,9 εκατ. έναντι €446,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, λόγω της σημαντικής αύξησης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων στο 35% από την 1η Ιανουαρίου.

Ωστόσο, μετά την προσαρμογή για την ως άνω αύξηση, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια γ΄ τριμήνου 2016 αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη από αυτή των καθαρών εσόδων προ εισφορών.

Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €223,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 έναντι €273,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, καταγράφοντας μείωση κατά 18,2% έναντι της περσινής χρονιάς.

Προσαρμοσμένο για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων τα EBITDA εννεαμήνου 2016 διαμορφώθηκε σε €265,1εκ. σημειώνοντας πτώση της τάξης του 3,0% έναντι της περσινής αντίστοιχης περιόδου. Τα EBITDA γ΄ τριμήνου 2016 μειώθηκε σε €62,3 εκατ. έναντι €87,1 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας πτώση κατά 28,4%, επιβαρυμένο πρόσθετα και από έκτακτα έξοδα ύψους €6,4 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο 2016, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την διαιτησία για τα VLTs.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2016 διαμορφώθηκαν σε €115,1εκατ., μειωμένα κατά 27,6% έναντι €159,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2015. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2016 ανήλθαν σε €38,7εκ.
χαμηλότερα κατά 21,2%. Το γ΄ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε
€29,3εκ. συγκριτικά με €49,1εκ. το γ΄ τρίμηνο του 2015.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Damian Cope αναφέρει:

“Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα κατά το γ’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο καθαρών εσόδων προ εισφορών. Τα συγκεκριμένα μεγέθη ευνοούνται από την σύγκριση με το αδύναμο, λόγω της εισαγωγής των κεφαλαιακών ελέγχων, αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ωστόσο σημειώθηκε παράλληλα και σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των κυριότερων παιχνιδιών μας.

Σημειωτέον, η κερδοφορία μας επηρεάστηκε σημαντικά από την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων σε 35%, συντελεστής αισθητά υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών αγορών.

Στο άμεσο μέλλον, παρότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας που περιλαμβάνει το Όραμα 2020, έχοντας ήδη επιδείξει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να επανεκκινήσουμε μετά από μεγάλο διάστημα το έργο των VLTs. Αυτό, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας, καθιστούν το 2017 έτος σκληρής δουλειάς και σημαντικών αλλαγών, οι οποίες θα αποτελέσουν τα θεμέλια για επικερδή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών”.

Ç ÊÇÄÅÉÁ ÊÙÓÔÇ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÓÔÏ ÐÁËÁÉÏ ØÕ×ÉÊÏ (ICONPRESS/×ÑÇÓÔÏÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ) ÐÑÏÊÏÐÇÓ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ