Υπεγράφη η απόφαση για νέο καζίνο στον Άγιο Κοσμά

February 23, 2018
4 Shares 270 Views

Την ίδια ημέρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας δημοσίευσε τη γνωμοδότησή του με την οποία άναψε το «πράσινο φως» για την επένδυση στο Ελληνικό, ο  υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψε απόφαση με την οποία ανέθεσε στην «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.) τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Η απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία αυθημερόν (22.2.2018) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄ και φύλλο 614), αναθέτει «στην Ε.Ε.Ε.Π. τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά».
Ο επίμαχος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του υπουργού Οικονομικών έχει ως εξής:

«Αριθμ. ΔΕΕΟΘ Γ 0002374 ΕΞ 2018
Ανάθεση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο εντός της περιοχής Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, στην Ε.Ε.Ε.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2206/1994, «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» (Α’62), άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο IB, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 7886 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 614/22.02.2018.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
6. Την αριθμ. ΓΔΟΥ 250/14-2-2018 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Ε.Ε.Ε.Π. τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή του παρα-χωρησιούχου νέας άδειας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 6 του άρθρου 377 του ν. 4512/2018.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 361 και εξής του ίδιου νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ»

Leave a Comment

Your email address will not be published.